بررسی ادله اثبات دعوی در

درخواست حذف این مطلب

بررسی ادله اثبات دعوی در


بررسی-ادله-اثبات-دعوی-در- 1- تعریفادله اثبات دعوی همانطور که از خود عنوان مستفاد می گردد اموری هستند که برای اثبات حق و در مقام اثبات ادعا به کار می روند این ادله در حقوق کشور ما شامل پنج مطلب است که در جلد سوم قانون مدنی ایران از مواد 1257 تا 1335 به شرح زیر بیان گردیده ... فایل